Boete bijstand ontvangen?

Gratis (pro deo) ondersteuning bij bezwaar en beroep

Boete ontvangen? Maak bezwaar

Heeft u een boete ontvangen in verband met uw bijstandsuitkering? Dan kunt u daartegen in bezwaar komen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken zijn ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente. Een bezwaarschrift dat later wordt ingediend wordt niet inhoudelijk behandeld. U moet dan sowieso betalen. Verder geldt dat de boete gekoppeld kan zijn aan een vordering. Ook al maakt u tegen de vordering bezwaar, dan nog moet een afzonderlijk bezwaarschrift worden ingediend tegen de opgelegde boete.

Een boete kan maximaal 100 % van het benadelingsbedrag bedragen. Bij een terugvorderding kan dit dus aanzienlijk oplopen.

Heeft u hulp nodig bij uw bezwaar? Neem dan contact op via deze website voor pro deo rechtshulp.

Jurdische ondersteuning door heel Nederland

Ander bijstandsprobleem? Terugvordering ontvangen?

Als u een boete heeft ontvangen betekent dit vaak dat uw gemeente vindt dat u teveel bijstand heeft ontvangen, of dat sprake is van een verwijtbare gedraging. Een boete komt dus vaak niet alleen. Heeft u ook andere bijstandsproblemen? Meldt dat dan via www.bijstandsadvocaten.nl . Gespecialiseerde advocaten sociaal zekerheidsrecht staan u graag.

Verdacht van bijstandsfraude? Zie www.bijstandsfraude.com

Voor Amsterdam: www.bijstand.amsterdam

Hoogte van boete bij bijstandsuitkering

Eerste uitspraken CRvB over boeteregime in bijstandszaken

Boetes voor bijstandsgerechtigden die ten onrechte geld hebben ontvangen, moeten worden afgestemd op individuele omstandigheden. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van sociaal bestuursrecht, bepaald in 4 zaken over de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid in bijstandszaken. Die zogenoemde Fraudewet heeft als uitgangspunt dat standaard een boete wordt gegeven die even hoog is als het bedrag dat terugbetaald moet worden. De Raad vindt dat onterecht en stelt dat de verwijtbaarheid mee moet wegen bij het vaststellen van de boete.

100%

Bijstandsgerechtigden die ten onrechte bijstand hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen. Het daarnaast nog opleggen van een boete die even hoog is als dat bedrag, heeft grote gevolgen voor hen. Uit recente uitspraken van de Raad blijkt dat bij het opleggen van een boete rekening moet worden gehouden met de individuele situatie van betrokkene, zodat niet standaard een boete kan worden opgelegd van 100%. Verder is inmiddels duidelijk dat ook de draagkracht van een betrokkene een belangrijke rol speelt. Een opgelegde boete moet binnen een afzienbare termijn kunnen worden betaald, veelal binnen een periode van 12 maanden.

Opzet

Een boete van 100% mag alleen worden opgelegd als er sprake is van opzet bij de betrokkene. Bij grove schuld mag een boete worden opgelegd van 75%. De gemeente die de boete oplegt, moet aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld. Bij “gewone” verwijtbaarheid mag slechts een boete worden opgelegd van 50%. Een boete van 25% is mogelijk als sprake is van verminderde verwijtbaarheid. De gemeente moet dat beoordelen.

Relevante recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2015:1801

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2015:1807

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2015:1879

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2015:1880